เกี่ยวกับเรา

ประวัติภาควิชาสรีรวิทยา

วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่เริ่มมีการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เดิมทีเดียวคณะสัตวแพทย์มีการเรียนการสอนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังเมื่อแยกออกจากคณะวิทยาศาสตร์ จึงย้ายไปอยู่กับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมีสถานที่ตั้งอยู่บนถนนพญาไท ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งขณะนี้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลราชวิถี เรื่องราวและข้อมูลต่างๆ คงไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้

การลำดับเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อข้าพเจ้าจบจากปีที่ 2 ของเตรียมสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วย้ายมาเรียนต่อที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในเวลานั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีหลักสูตรการเรียนการสอนต่อจากเตรียมสัตวแพทย์ อีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี ก็จะได้สัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิต ข้าพเจ้าจำได้ว่ามีคุณหลวงชัยอัศวรักษ์ เป็นท่านคณบดี และ ม.จ.ปิยะรังสิต รังสิต ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกสรีรวิทยาสมัยนั้นเรียก(แผนกวิชา) ท่านทรงเป็นผู้ริเริ่มการเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยาระบบที่มีการบรรยายและการปฏิบัติการควบคู่กันไป คือว่าเป็นยุคแรกที่มีการสอนทั้งบรรยายและปฏิบัติการทดลอง ไม่ใช่มีแต่บรรยายอย่างเดียว

แต่เนื่องจากในสมัยนั้นอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการปฏิบัติการยังมีไม่มาก บางอย่างผลิตขึ้นจากการประดิษฐ์ของโดยท่านอาจารย์บ้าง ดังนั้นจึงเสียเวลามากในการทดลอง เพื่อให้ได้.... แต่อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองก็สมเหตุสมผล และเป็นไปตามความมุ่งหมาย สามารถอธิบายให้สอดคล้องกับทฤษฎีตามคำบรรยายได้ เมื่อสิ้นปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 แล้วคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องย้ายสถานที่มาอยู่บนถนนอังรีดูนังต์เพราะโรงพยาบาลหญิง(ชื่อขณะนั้น) ต้องการสถานที่ ตึกใหม่ที่ได้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาดเล็ก มีห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์อยู่ชั้นบน แม้ภาคสรีรวิทยาอยู่ชั้นล่างด้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเตรียมอุดมฯ แผนกสรีรวิทยาแยกเป็น 2 หน่วย คือ หน่วยสรีรวิทยา และ หน่วยชีวเคมี มีห้องปฏิบัติการชีวเคมี ขณะนี้เป็นห้องพักอาจารย์ของห้องธุรการของภาควิชากายวิภาค ซึ่งห้องปฏิบัติการของหน่วยสรีรวิทยา คือห้องตรงกันข้ามมีบันไดขึ้นชั้นบนคั่นกลาง

ในเวลานั้น ท่านปิยะรังสิต ยังทรงเป็นหัวหน้าแผนกวิชาอยู่ การเรียนการสอนได้พัฒนายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งท่านทรงขึ้นไปดำรงตำแหน่งคณบดีแทนคุณหลวงชัยอัศวรักษ์ ผู้ถึงแก่อนิจกรรม อ.ดร.อายุส ซึ่งจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา มาแล้ว ซึ่งรับตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสรีรวิทยา สืบต่อมา จนเมื่อข้าพเจ้าศึกษาจบชั้นปีที่ 3 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์และเตรียมตัวเพื่อรับปริญญา จอมพลโท ชุนหวัณ มีนโยบายให้มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณะสัตวแพทย จึงโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไปอยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ตั้งคงเดิมแต่ ชื่อคณะ........ ช่วงนั้น ท่าน ม.จ. ปิยะรังสิต รังสิต ทรงมีพระภารกิจส่วนพระองค์มาก ท่านทรงลาออกจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.เตียง ตันสงวน จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นท่านคณบดีแทนต่อไป

ส่วนงานทางด้านสรีรวิทยา ศ.ดร.อายุส ได้บริหารแผนกให้เจริญยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงการเรียนการสอนทางปฏิบัติการ ตลอดจนงานวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ มีการจัดหาอุปกรณ์การทดลองทันสมัยขึ้น เครื่อง Polygraph ของ Sanorn จากอเมริกา เป็นเครื่อง electronic เครื่องแรก ที่ภาควิชาสรีรวิทยามี ทำให้การเรียนการสอน และ งานวิจัยสะดวกขึ้น ยิ่งกว่านั้น ท่านคณบดี ศ.เตียง ได้มีนโยบายรับนักศึกษาต่างชาติ มาศึกษาอบรมวิชาสัตวแพทย์ โดยรับนักศึกษาชาวเวียดนาม เป็นกลุ่มแรก ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาแรกที่ต้องสอนนักศึกษาชาวเวียดนาม ทั้งการบรรยายและปฏิบัติการทดลอง ในเบื้องต้นที่มีความขลุกขลักอยู่บ้าง แต่ ศ.ดร.อายุส ก็ได้บริหารให้ทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวได้ ความจริงก่อนหน้านั้น ท่านคณบดี ศ.เตียง ได้พยามยามอย่างยิ่งที่จะโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์กลับคืนมาขึ้นกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำได้สำเร็จ ทำความดีใจและปลาบปลื้ม ให้แก่พวกเราเป็นอย่างมาก

ต่อมาท่านคณบดี ศ.เตียง ได้ตั้งงบประมาณสร้างตึกเพิ่มขึ้นอีกตรงข้างหน้าของคณะฯ เป็นตึก 5 ชั้น(ตึกหัวโต เพราะชั้นสุดท้ายใหญ่กว่าชั้นล่าง) ภาควิชาสรีรวิทยาย้ายขึ้นตึกชั้นที่ 5 และหน่วยชีวเคมีย้ายไปอยู่ชั้นที่ 4 จึงมีพื้นที่มากขึ้น มีห้องบรรยายห้องปฏิบัติการใหญ่ขึ้น งบประมาณการจัดซื้อเครื่องมือ โดยการบริหารของ ศ.ดร.อายุส ก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้การเรียนการสอนงานวิจัยขยายมากขึ้น (ไม่แน่ใจว่าได้เปลี่ยนคำว่าแผนกวิขาสรีรวิทยาเป็นภาควิชาสรีรวิทยาเมื่อใด) เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี ของ ศ.เตียง แล้ว ศ.ดร.อายุส ก็ขึ้นไปเป็นคณบดีแทนหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีวาระ 4-5 ปี ขณะนี้ภาควิชาสรีรวิทยาได้ขยายไปอยู่ชั้นที่ 5 ของตึก 60 ปี และหน่วยชีวเคมีไปอยู่ชั้นที่ 4 ของตึก 50 ปี การเรียนการสอนและการวิจัยเติบโตขึ้น และมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆ และคงไม่หยุดยั้ง แต่เพียงเท่านี้  

 

 

บุคลากร

ผลงานวิจัย
รศ.น.สพ.ดร.
สัมพันธ์ ธรรมเจริญ

รศ.น.สพ.ดร.
สัมพันธ์ ธรรมเจริญ

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

อีเมล : test@gmail.com

เบอร์โทร : 022189742

ผลงานวิจัย
ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล

ศ.สพ.ญ.ดร.
ชลลดา บูรณกาล

อาจารย์

อีเมล : test@gmail.com

เบอร์โทร : 022189530

ผลงานวิจัย
รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร

รศ.น.สพ.ดร.
กฤษ อังคนาพร

อาจารย์

อีเมล : test@gmail.com

เบอร์โทร : 022189744

ผลงานวิจัย
รศ.สพ.ญ.ดร.
สุทธาสินี ปุญญโชติ

รศ.สพ.ญ.ดร.
สุทธาสินี ปุญญโชติ

อาจารย์

อีเมล : yest@gmail.com

เบอร์โทร : 022189519

ผลงานวิจัย
ผศ.น.สพ.ดร.
สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ

ผศ.น.สพ.ดร.
สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ

อาจารย์

อีเมล : test@gmail.com

เบอร์โทร : 022189743

ผลงานวิจัย
รศ.สพ.ญ.ดร.
สฤณี กลันทกานนทฺ์ทองทรง

รศ.สพ.ญ.ดร.
สฤณี กลันทกานนทฺ์ทองทรง

อาจารย์

อีเมล : test@gmail.com

เบอร์โทร : 022189520

ผลงานวิจัย
ผศ.น.สพ.ดร.
กิตติพงษ์ ทาจำปา

ผศ.น.สพ.ดร.
กิตติพงษ์ ทาจำปา

อาจารย์

อีเมล : test@gmail.com

เบอร์โทร : 022189531

ผลงานวิจัย
รศ.น.สพ.ดร.
อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์

รศ.น.สพ.ดร.
อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์

อาจารย์

อีเมล : test@gmail.com

เบอร์โทร : 022189746

ผลงานวิจัย
ผศ.สพ.ญ.ดร.
ทรายแก้ว สัตยธรรม

ผศ.สพ.ญ.ดร.
ทรายแก้ว สัตยธรรม

อาจารย์

อีเมล : test@gmail.com

เบอร์โทร : 022189745

หลักสูตรที่เปิดสอน

th

ชื่อไฟล์ 1 th g

ชื่อไฟล์ 2 en

สัมพันธ์ ธรรมเจริญ

งานวิจัย รศ.น.สพ.ดร. สัมพันธ์ ธรรมเจริญ

อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์

รศ.น.สพ.ดร. อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน์

หมวดงานบริการ 1

โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย โรงเรียนสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการแก่สังคมทั้งด้านการรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์ และการสัตวแพทย์สาธารณสุข เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ พยาธิชีวิวิทยาทางสัตวแพทย์ วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

6ก.ค. 2565

ยินดีต้อนรับนิสิตประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับนิสิตประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ที่ตั้ง

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network