เกี่ยวกับเรา

ประวัติของหน่วยเคมี

          วิชาชีวเคมีเป็นวิชาที่เปิดสอนมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์   โดยเปิดสอนนิสิตสัตวแพทย์ปี  1  (เทียบเท่ากับปี 3
ปัจจุบัน)  โดยบรรจุไว้ในสังกัดของแผนกวิชาสรีรวิทยา ในสมัยแรกเริ่มนั้นทางคณะสัตวแพทย์ตั้งอยู่ปลายถนนพญาไท  ใกล้กรมการ
สัตว์พาหนะ  (ซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี โรงพยาบาลราชวิถี และ กรมการแพทย์ทหารบกในปัจจุบัน) 
          ในสมัยนั้น (พ.ศ. 2478–2492) ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังไม่มีห้องปฏิบัติการชีวเคมี นิสิตสัตวแพทย์จึงต้องไปเรียนวิชานี้
ร่วมกับนิสิตแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีศาสตราจารย์ คลุ้ม  วัชโรบล เป็นผู้ประสิทธิประสาท
วิชาให้ จวบจนเมื่อ ปี พ.ศ. 2493 นิสิตสัตวแพทย์จึงมีอาจารย์สัตวแพทย์คนแรกเป็นผู้สอน คือ อาจารย์ น.สพ.พอ  จินดาวนิค และได้
เริ่มทำการสอนชีวเคมี  ณ อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยมี  อาจารย์สุพิศ  ถมังรักษ์สัตว์  (นามสกุลในขณะนั้น)  ซึ่งจบจากคณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณประกาย จิตรกร (ภายหลังจบสัตวแพทยศาสตร์  รุ่น 18) เป็นผู้ร่วมควบคุมปฏิบัติการ
และเตรียมน้ำยาสำหรับการทดลองให้
          การเรียนการสอนในสมัยนั้นใช้หนังสือ General Biochemistry เป็นหลัก โดยมีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง  เป็นการ
บรรยาย 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง และการปฏิบัติการ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง แต่การเรียนการสอนวิชาชีวเคมีที่อาคารคณะสัตวแพทย
ศาสตร์ ถนนพญาไท นั้นมีอยู่เพียงปีเดียว ในปี พ.ศ. 2494   คณะสัตวแพทยศาสตร์   ก็ต้องย้ายมายังอาคารถนนอังรีดูนังต์  ซึ่งก็คือ
อาคารรูปตัวยู (ปัจจุบันคือตึกสัตววิทยวิจักษ์)
          แผนกวิชาสรีรวิทยาได้ใช้ด้านทิศใต้ของอาคารเป็นที่ตั้งของแผนก โดยใช้ห้องบรรยายวิชาชีวเคมีและวิชาสรีรวิทยาร่วมกัน  แต่
หน่วยชีวเคมี มีห้องปฏิบัติการแยกออกมาต่างหาก จวบจนถึง พ.ศ. 2513   ได้มีการสร้างอาคารชัยอัศวรักษ์ขึ้น ที่ทำการของหน่วยทั้ง
ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 4 อาคารชัยอัศวรักษ์ ส่วนหน่วยสรีรวิทยาอยู่ที่ชั้น 5 ของอาคาร 
ห้องปฏิบัติการของหน่วยชีวเคมี ที่อยู่ทางทิศเหนือของอาคาร สามารถจุนิสิตได้รวม 60 คน   ส่วนห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์อยู่
ทางทิศใต้
          ต่อมา เมื่อมีโครงการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และอาคาร 50 ปี สัตวแพทยศาสตร์ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2529 หน่วยชีวเคมีจึงย้ายห้อง
ปฏิบัติการมาอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 50 ปี สัตวแพทยศาสตร์ อย่างไรก็ดีที่อาคาร 50 ปี สัตวแพทยศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการที่รองรับนิสิตได้
เพียง 100 คน ซึ่งไม่สามารถเพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่ออาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์   สร้างเสร็จในปี
พ.ศ. 2538 จึงได้มีการย้ายหน่วยชีวเคมีมายังชั้น 7 ของอาคารและเป็นที่ตั้งของหน่วยชีวเคมีจนถึงปัจจุบัน

 

 

ติดต่อ หน่วยชีวเคมี

โทรศัพท์  0 - 2218 - 9546
โทรสาร    0 - 2215 - 8937

บุคลากร

อาจารย์พิเศษ

รศ.สพ.ญ.ดร.
มีนา สาริกะภูติ

รองศาสตราจารย์

อีเมล : meena.s@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189566

ผลงานวิจัย
รศ.สพ.ญ.ดร.
กรรณาภรณ์ สุริยผล

รศ.สพ.ญ.ดร.
กรรณาภรณ์ สุริยผล

รองศาสตราจารย์

อีเมล : Gunnaporn.V@chula.ac.th, pookmainz@gmail.com

เบอร์โทร : 02-2189541

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล