เกี่ยวกับเรา

          ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  ซึ่งงานด้านสัตวแพทยสาธารณสุขเป็นงานที่เกี่ยวกับ สุขอนามัยของคนและสัตว์ และเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonoses)  ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)  ซึ่งแนวทางการดำเนินงานและการศึกษาดังกล่าวได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

          ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาที่เปิดสอนเป็นลำดับที่  9  ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต   โดยประกาศเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 218 วันที่ 12 ธันวาคม 2532  ซึ่งขณะนั้น รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เกรียงศักดิ์  สายธนู (ผู้ล่วงลับ) ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขจนถึงปี 2538  ทั้งนี้งานด้านสัตวแพทยสาธารณสุขเป็นงานที่เกี่ยวกับสุขอนามัยของคนและสัตว์  และเศรษฐกิจของประเทศ  เช่น  ด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonoses) ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ซึ่งแนวทางการดำเนินงานและการศึกษาดังกล่าวได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการบริหารจัดการภาควิชาและมีหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข ตามลำดับดังนี้

  รายชื่ออาจารย์ ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี
1   รศ.น.สพ.ดร. เกรียงศักดิ์ สายธนู   รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา   ปีพุทธศักราช 2532 ถึง 2538
2   ผศ.ดร. สุเทพ เรืองวิเศษ   หัวหน้าภาควิชา   วันที่ 26 ต.ค. 2538 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2546
3   ผศ.สพ.ญ.ดร. เบญจมาศ ปัทมาลัย   หัวหน้าภาควิชา   วันที่ 27 ต.ค. 2546 ถึงวันที่ 27 ต.ค. 2550
4   รศ.น.สพ.ดร. อลงกร อมรศิลป์   หัวหน้าภาควิชา   วันที่ 28 ต.ค. 2550 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556
5   รศ.สพ.ญ.ดร. รุ่งทิพย์ ชวนชื่น   รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา   วันที่  1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2557
6   ผศ.สพ.ญ.ดร. เบญจมาศ ปัทมาลัย   หัวหน้าภาควิชา   วันที่ 31 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2558
7   รศ.สพ.ญ.ดร. รุ่งทิพย์ ชวนชื่น   หัวหน้าภาควิชา   วันที่  1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 27 ม.ค. 2565
8   ศ.น.สพ.ดร. อลงกร อมรศิลป์   หัวหน้าภาควิชา   วันที่ 28 ม.ค. 2565 ถึงปัจจุบัน

 

พันธกิจของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

          ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขมีพันธกิจที่จะถ่ายทอดความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ และบัณฑิตศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ บุกเบิกและค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทางการสัตวแพทย์และเพิ่มผลผลิตทางปศุสัตว์อย่างได้ผล และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและสากล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

         1. เพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิชาการชั้นสูงทางด้านสัตวแพทยสาธารณสุข ให้มีความรู้และความสามารถอย่างถ่องแท้ สามารถคิด และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันระดับประเทศ และนานาชาติ

         2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสัตวแพทยสาธารณสุข เพื่อวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาทางสัตวแพทย์

         3. เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการและบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง บุกเบิกวิชาการด้วยงาน วิจัยทางการสัตวแพทยสาธารณสุขที่มีคุณภาพแก่สังคม รวมทั้งให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การจัดประชุมวิชาการ  และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

บทบาทและหน้าที่ของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

         1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในด้านสัตวแพทยสาธารณสุข  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นบทบาทสำคัญพื้นฐานแล้ว ยังผลิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

         2. การวิจัยด้านสัตวแพทยสาธารณสุข เป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของภาควิชา เนื่องจากงานด้านสัตวแพทยสาธารณสุขมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสาขาอื่นมาก และยังมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมจำเป็นต้องมีรากฐานมาจากงานวิจัย ซึ่งบุคลากรในภาควิชาได้มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาควิชายังมีบทบาทและหน้าที่ในการแก้ปัญหาด้านการผลิตสัตว์และการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตวให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น งานวิจัยด้านการรระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก  งานวิจัยด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากการใช้ยาต้านจุลชีพในการผลิตสัตว์เพื่อการบริโภค  งานวิจัยด้านการประเมินความเสี่ยงทางเคมีและจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานวิจัยด้านการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากฟาร์มปศุสัตว์ และงานวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในสัตว์ เป็นต้น

         3. การบริการวิชาการ ภาควิชามุ่งเน้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านสัตวแพทยสาธารณสุข งานบริการวิชาการนี้มีความสอดคล้องอย่างดียิ่งกับบทบาทและหน้าที่อื่น ๆ ด้วย เนื่องจากความสามารถในการแก้ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ภาควิชาใช้ข้อมูลเชื่อมต่อเป็นงานวิจัย และนำไปประกอบเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตบัณฑิตที่รู้เท่าทันปัญหาสังคมในปัจจุบัน

          ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งบทบาทและหน้าที่ของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมิได้เปลี่ยนแปลงแต่กลับจะทวีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับตั้งแต่การรับผิดชอบด้านสุขอนามัยของ คนและสัตว์ และเศรษฐกิจของประเทศ การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์สำหรับการบริโภคภายในประเทศ ไปจนถึงระดับการส่งออกระหว่างประเทศ นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและเศรษฐกิจที่ดีของประเทศไทย

บุคลากร

ผลงสานวิจัยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
อลงกร อมรศิลป์

ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
อลงกร อมรศิลป์

หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

อีเมล : Alongkorn.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189571

ผลงานวิจัย
ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
(D.V.M., M.S., Ph.D.)

ศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.
รุ่งทิพย์ ชวนชื่น

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

อีเมล : Rungtip.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189575

ผลงานวิจัยรองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
(D.V.M., M.P.V.M., Ph.D.)

รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

อีเมล : Suphachai.N@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189578

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ธราดล เหลืองทองคำ
(D.V.M., Ph.D.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.
ธราดล เหลืองทองคำ

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

อีเมล : Taradon.L@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189574

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. สหฤทัย เจียมศรีพงษ์
(D.V.M., M.P.V.M., Ph.D.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.
สหฤทัย เจียมศรีพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

อีเมล : Saharuetai.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189579

ผลงานวิจัย
อาจารย์ น.สพ.ดร. สิรวิทย์ ภักดีพาณิชย์กิจ
(D.V.M., L.L.B., Ph.D.)

อาจารย์ น.สพ. ดร.
สิรวิทย์ ภักดีพาณิชย์กิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

อีเมล : Sirawit.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189580

ผลงานวิจัย
อาจารย์ สพ.ญ.ดร. กมลพรรณ  เจริญกุล
(D.V.M., Ph.D.)

อาจารย์ สพ.ญ. ดร.
กมลพรรณ เจริญกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

อีเมล : Kamonphan.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189578

ผลงานวิจัยอาจารย์ สพ.ญ. วรญาณี  ธรรมธร
(D.V.M.)

อาจารย์ สพ.ญ.
วรญาณี ธรรมธร

อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

อีเมล : Worrayanee.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189592

กรัณยภรณ์  ศรีศักดา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป P7)

กรัณยภรณ์
ศรีศักดา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

อีเมล : Karanyaporn.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189598

สุวณี เฉลิมชัยนุกูล

(เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7)

สุวณี
เฉลิมชัยนุกูล

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : Suwanee.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189597

นวพร รุ่งโรจน์มงคล

(เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7)

นวพร
รุ่งโรจน์มงคล

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

อีเมล : Nawaphorn.R@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189572

อดิศร สังฆโต

(พนักงานสถานที่)

อดิศร
สังฆโต

พนักงานสถานที่

อีเมล : Adisorn.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 022189577

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

  ชื่อวิชา  

  รหัสวิชา  

จำนวน 17 หน่วยกิต

1

  หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข

3109301

1

2

  ความปลอดภัยของอาหาร

3109401

3

3

  อนามัยสิ่งแวดล้อมทางสัตวแพทย์

3109403

2

4

  อุตสาหกรรมอาหารและการควบคุมคุณภาพ

3109501

1

5

  สุขภาพหนึ่งเดียวทางสัตวแพทยสาธารณสุข

3109502

1

6

  สุขศาสตร์น้ำนมและการตรวจคุณภาพเนื่อสัตว์

3109503

3

7

  โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

3109504

3

8

  การฝึกปฏิบัติทางสัตวแพทยสาธารณสุข

3109606

3

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รายวิชาบังคับ

 

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

จำนวน 8 หน่วยกิต

1

  วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์

3100700

2

2

  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์

3109701

3

3

  สัมมนาสัตวแพทยสาธารณสุข

3109702

1

4

  กฎหมายและข้อบังคับทางสัตวแพทยสาธารณสุข

3109703

2

5

  วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต

3109813
3109816

S/U

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รายวิชาบังคับ

 

  ชื่อวิชา  

  รหัสวิชา  

จำนวน 9 หน่วยกิต

1

  วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทย์

  3100700  

2

2

  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

   3109701  

3

3

  สัมมนาสัตวแพทยสาธารณสุข

  3109702  

1

4

  กฎหมายและข้อบังคับทางสัตวแพทยสาธารณสุข

  3109703  

2

5

  สัมมนาสัตวแพทยสาธารณสุข

  3109724

1

6

  วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต

  3109828

  3109829

  3109830

S/U

7

  สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

  3109894

S/U

8

  การสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต

  3109897

S/U

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รายวิชาเลือก

 

  ชื่อวิชา  

  รหัสวิชา  

  หน่วยกิต  

1

  สถิติทางการแพทย์

  3014707

2

2

  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์

3109704

3

3

  สุขศาสตร์อาหาร

  3109706

2

4

  เรื่องพิเศษทางสัตวแพทยสาธารณสุข

  3109715

3

5

  การประเมินความเสี่ยงจุลชีพเชิงปริมาณ

  3109716

3

6

  ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลทางการสัตวแพทย์

  3109717

3

7

  จุลชีววิทยาทางสัตวแพทยสาธารณสุข

  3109718

3

8

  อณูชีววิทยาการดื้อยาทางการสัตวแพทย์

  3109719

3

9

  การประเมินความเสี่ยงจุลชีพเชิงปริมาณ
  ขั้นสูง

  3109720

3

10

  ชีวสารสนเทศทางสัตวแพทยศาสตร์ 

  3109722

2

11

  ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพอาหารทางสัตวแพทยสาธารณสุข

  3109725

3

12

  สุขภาพหนึ่งเดียวทางสัตวแพทยสาธารณสุข

  3109726

3

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง 2560)

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

งานวิจัยของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข

                   

1. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์

          ศึกษาวิจัย เฝ้าระวัง และตรวจวินิจฉัยโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่สังคมได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำอื่นๆ ที่มีสาเหตุมาจากโรคสัตว์สู่คนที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ในอนาคต

2. ความปลอดภัยอาหารทางจุลชีววิทยาและการดื้อยา

          วิจัย ติดตาม เฝ้าระวัง รวมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการควบคุมเชื้อโรคอาหารเป็นพิษและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

 3. การประเมินความเสี่ยงทางเคมีและจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์

          งานวิจัยด้านการประเมินความเสี่ยงทางเคมีและจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และดำเนินการพัฒนาระบบความปลอดภัยของอาหารของประเทศ

บริการตรวจคุณภาพน้ำนมทางจุลชีววิทยา

บริการตรวจคุณภาพน้ำนมทางจุลชีววิทยา

ข่าวสารและกิจกรรม

13ธ.ค. 2565
ใหม่

จับเนื้อเถื่อนอีกแล้ว...แช่ฟอร์มาลีน ชีวิตคนไทย...จะปลอดภัยได้อย่างไร

รศ.น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ จับเนื้อเถื่อนอีกแล้ว...แช่ฟอร์มาลีน ชีวิตคนไทย...จะปลอดภัยได้อย่างไร ที่นี่..สัตวแพทยสภา: สัตวแพทยสภา ประเทศไทย Chula radio FM 101.5 MHz วันอังคาร 13 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00-21:00 น. https://fb.watch/hoU4OuriAN/
10ก.ย. 2565
ใหม่

โรค COVID-19 ติดต่อผ่านทางอาหารได้หรือไม่

รศ.น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ โรค COVID-19 ติดต่อผ่านทางอาหารได้หรือไม่ รายการสัตวแพทย์สนทนา Chula radio FM 101.5 MHz วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 9:05-9:30 น. โควิด-19 ติดจากอาหารได้หรือไม่ - Chula Radio Plus สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz
3ก.ย. 2565
ใหม่

การประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จากการบริโภคหอยนางรมดิบ

รศ.น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ การประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จากการบริโภคหอยนางรมดิบ รายการสัตวแพทย์สนทนา Chula radio FM 101.5 MHz วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 9:05-9:30 น. การประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบจากการบริโภคหอยนางรมดิบ - Chula Radio Plus สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz
20ส.ค. 2565
ใหม่

ไข้หูดับ การประเมินความเสี่ยงของเชื้อก่อโรคจากผลิตภัณฑ์สุกรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

รศ.น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ไข้หูดับ การประเมินความเสี่ยงของเชื้อก่อโรคจากผลิตภัณฑ์สุกรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย รายการสัตวแพทย์สนทนา Chula radio FM 101.5 MHz วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9:05-9:30 น. https://www.youtube.com/watch?v=ue_mM5A6aFI&list=PL5uwh2DeRAxk-Tl043W-ZrL3WI6GFuq6N&index=1
13ส.ค. 2565
ใหม่

โรคไข้หูดับ โรคสัตว์สู่คนที่ไม่ควรมองข้าม

รศ.น.สพ.ดร. ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ โรคไข้หูดับ...โรคสัตว์สู่คนที่ไม่ควรมองข้าม รายการสัตวแพทย์สนทนา Chula radio FM 101.5 MHz วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 9:05-9:30 น. https://www.youtube.com/watch?v=42qEaYqDDJY&list=PL5uwh2DeRAxk-Tl043W-ZrL3WI6GFuq6N&index=2&t=1s
19ม.ค. 2565
ใหม่

ไขรหัสพันธุกรรมเชื้อดื้อยาในสัตว์ สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ศ.สพ.ญ.ดร. รุ่งทิพย์ ชวนชื่น อาจารย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565” เผยรหัสพันธุกรรม เชื้อดื้อยาในสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม  แนะวิธีแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 ไขรหัสพันธุกรรมเชื้อดื้อยาในสัตว์ สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (chula.ac.th) วันที่ 19 มกราคม 2565

ที่ตั้ง

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 39 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network