เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ภาควิชาสูติศาสตร์   เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์   ก่อตั้งเมื่อวันที่  3  มิถุนายน   2520    โดย   รศ. น. สพ. ประสิทธิ์   โพธิปักษ์
ตลอดระยะเวลา 45 ปี  ภาควิชาผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกมากกว่า  100 คน  จากคณาจารย์ประจำภาควิชาระดับ
ศาสตราจารย์มากกว่า 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการการทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นิสิตให้มีคุณภาพในด้านวิชาการและเสริมสร้างให้มีจริยธรรมโดยมีเป้าหมายในการทำงาน คือ
To be academic excellence and leadership in Theriogenology at both national and international levels

หัวหน้าภาค อดีต - ปัจุบัน

ลำดับที่ รายชื่อ ระหว่างปี พ.ศ.
1   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.         ประสิทธิ์  โพธิปักษ์   2515 - 2521
2   ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ.       พีระศักดิ์  จันทร์ประทีป   2521 -  2525
3   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.         ชัยณรงค์  โลหชิต   2525 - 2529, 2547 - 2549
4   ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.               อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต   2525 - 2533, 2537 - 2539, 2543-2547
5   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.         ปราจีน  วีระกุล   2533 - 2537
6   ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ.ดร.  มงคล  เตชะกำพุ   2539 - 2543
7   รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.         วิชัย  ทันตศุภารักษ์   2549 - 2553
8   ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.               เผด็จ  ธรรมรักษ์   2553 - 2561
9   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.      ศุภวิวัธน์  พงษ์เลาหพันธุ์   2561 - ปัจจุบัน

 

บุคลากร

ผลงานวิจัย

ผศ.น.สพ.ดร.
ศุภวิวัธน์  พงษ์เลาหพันธุ์

ผศ.น.สพ.ดร.
ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Suppawiwat.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189646

ผลงานวิจัย
ศ.สพ.ญ.ดร. เกวลี  ฉัตรดรงค์

ศ.สพ.ญ.ดร.
เกวลี ฉัตรดรงค์

ศาสตราจารย์ A-2

อีเมล : Kaywalee.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189669

ผลงานวิจัย
ศ.น.สพ.ดร. เผด็จ  ธรรมรักษ์

ศ.น.สพ.ดร.
เผด็จ ธรรมรักษ์

ศาสตราจารย์ A-2

อีเมล : Padet.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189659

ผลงานวิจัย
รศ.น.สพ.ดร.
วิชัย ทันตศุภารักษ์

รศ.น.สพ.ดร.
วิชัย ทันตศุภารักษ์

รองศาสตราจารย์ A-3

อีเมล : Wichai.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189652

ผลงานวิจัย
รศ.น.สพ.ดร. สุดสรร  ศิริไวทยพงศ์

รศ.น.สพ.ดร.
สุดสรร ศิริไวทยพงศ์

รองศาสตราจารย์ A-3

อีเมล : Sudson.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189651

ผลงานวิจัย
รศ.น.สพ.ดร. ธีรวัฒน์  ธาราศานิต

รศ.น.สพ.ดร.
ธีรวัฒน์ ธาราศานิต

รองศาสตราจารย์

อีเมล : Theerawat.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189648

ผลงานวิจัย
ผศ.น.สพ.ดร.
ศิริวัฒน์ ทรวดทรง

ผศ.น.สพ.ดร.
ศิริวัฒน์ ทรวดทรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล : Siriwat.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189609

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย
ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสิตฯ นครปฐม

ผศ.น.สพ.ดร.
ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Teerawat.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189647

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Nutthee.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189649

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์
ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

ผศ.สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Morakot.N@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189610

ผลงานวิจัย
ผศ.สพ.ญ.ดร.
สร้อยสุดา โชติมานุกูล

ผศ.สพ.ญ.ดร.
สร้อยสุดา โชติมานุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4

อีเมล : Sroisuda.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189660

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.นวเพ็ญ  ภูติกนิษฐ์

อาจารย์
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์

อาจารย์

อีเมล : Nawapen.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุวิมลธีระบุตร

นางสาว
จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์(ชำนาญการ)P5

อีเมล : Junpen.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189650

นายเอกพจน์  แสงกระจ่าง

นาย
เอกพจน์ แสงกระจ่าง

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์)P7

อีเมล : Ekkaphot.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

นายจินดา  สิงห์ลอ

นาย
จินดา สิงห์ลอ

เจ้าหน้าที่ P7

อีเมล : Jinda.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

นางสาววัฒชรา  ช่วยเกื้อ

นางสาว
วัฒชรา ช่วยเกื้อ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(กิจการนิสิต)P7

อีเมล : Wattara.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189645

นางสาวอุบล  สินทชาติ

นางสาว
อุบล สินทชาติ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ)P8

อีเมล : ubon.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189665

นางพรพิมล  ศิริบุตรพันธ์

นาง
พรพิมล ศิริบุตรพันธ์

พนักงานสถานที่ บ1

อีเมล : Pornpimol.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

นายนาวี  กมลวิเศษกุล

นาย
นาวี กมลวิเศษกุล

เจ้าหน้าที่(เลี้ยงสัตว์ทดลอง)P9

อีเมล : Nawee.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

ว่าที่. รต. ศักดิ์นรินทร์  สุขฤกษ์ดี

ว่าที่. รต.
ศักดิ์นรินทร์ สุขฤกษ์ดี

เจ้าหน้าที่(เลี้ยงสัตว์ทดลอง)

อีเมล : Saknarin.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

นายสิทธิกร  สิทธิชัย

นาย
สิทธิกร สิทธิชัย

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(คนงานห้องทดลอง)

อีเมล : Sitthikorn.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189644

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยคลินิก (แขนงวิชาสูติ-เธนุเวชกรรม)

    โครงสร้างหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   24     หน่วยกิต
    รายวิชาบังคับร่วม 9   หน่วยกิต
    รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 5   หน่วยกิต
    รายวิชาเลือก 10   หน่วยกิต
    รายวิชาบังคับร่วม
    รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
    3100701   สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 1   2 (2-0-6)
    3100702   สัมมนาคลินิกปฏิบัติ 1   2 (2-0-6)
    3100703   คลินิกปฏิบัติทั่วไป 1   2 (0-6-2)
    3100704   คลินิกปฏิบัติทั่วไป 2    3 (0-9-3)
    แขนงวิชาสูติ - เธนุเวชกรรม
    รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
    3108703   วิธีปฏิบัติการทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   1 (1-0-3)
    3108705   รูปแบบการสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสุนัขและแมว   2 (2-0-6)
    3108710   ปัญหาพิเศษทางการวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2 (1-3-4)
    3108713   คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์   4 (0-12-4)
    3108719   การศึกษาด้วยตนเองทางสูติกรรม   2 (0-0-8)
    3108720   คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 1   4 (0-12-4)
    3108721   คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 2   4 (0-12-4)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทยคลินิก สาขาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

    โครงสร้างหลักสูตร
    รายวิชาบังคับร่วม 10   หน่วยกิต
    รายวิชาเลือก 38   หน่วยกิต
    รายวิชาบังคับร่วม
    รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
    3100703   คลินิกปฏิบัติทั้่วไป 1   2 (0-6-2)
    3100704   คลินิกปฏิบัติทั้่วไป 2   3 (0-9-3)
    3100719   วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ขั้นประยุกต์   2 (2-0-6)
    3100720   วิธีวิทยาการวิจัยทางคลินิก    2 (2-0-6)
    3100721   คลินิกสัมพันธ์   1 (1-0-3)
    แขนงวิชาสูติ - เธนุเวชกรรม
    รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
    3108701   สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ขั้นสูง   2 (2-0-6)
    3108704   สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2 (1-3-4)
    3108705   รูปแบบการสืบพันธ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสุนัขและแมว   2 (2-0-6)
    3108710   ปัญหาพิเสษทางวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์   2 (1-3-4)
    3108714   เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงด้านการสืบพันธุ์ในสัตว์   3 (3-0-9)
    3108717   คลินิกสูติ-เธนุเวชกรรม   2 (1-6-1)
    3108718   คลินิกความสมบูรณ์พันธุ์   3 (1-6-5)
    3108720   คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 1   4 (0-12-4)
    3108721   คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 2   4 (0-12-4)
    3108722   โรคของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง   3 (3-0-9)
    3108725   การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศผู้   2 (2-0-6)
    3108726   การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศเมีย   2 (2-0-6)
    3108727   รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว   2 (2-0-6)
    3108728   รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์   2 (2-0-6)
    3108729   คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตวั์เลี้ยงเป็นเพื่อน   2 (0-6-2) 
    3108731   ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 1   3 (0-9-3) 
    3108732   ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 2    3 (0-9-3) 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

    โครงสร้างหลักสูตร
     แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2   
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36   หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - 18   หน่วยกิต
     - รายวิชาบังคับ - 9   หน่วยกิต
     - รายวิชาเลือก - 9   หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 18   หน่วยกิต
    รายวิชาบังคับ
    รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
    3100700   วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทย์   2 (2-0-6)
    3100714   ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สัตว์   2 (1-3-4)
    3108704   สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2 (1-3-4)
    3108722   โรคของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง   3 (3-0-9)
    วิชาเลือก
    รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
    3108701   สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ขั้นสูง   2 (2-0-6)
    3108704   สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2 (1-3-4)
    3108705   รูปแบบการสืบพันธ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสุนัขและแมว   2 (2-0-6)
    3108710   ปัญหาพิเสษทางวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์   2 (1-3-4)
    3108714   เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงด้านการสืบพันธุ์ในสัตว์   3 (3-0-9)
    3108717   คลินิกสูติ-เธนุเวชกรรม   2 (1-6-1)
    3108718   คลินิกความสมบูรณ์พันธุ์   3 (1-6-5)
    3108720   คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 1   4 (0-12-4)
    3108721   คลินิกศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ 2   4 (0-12-4)
    3108722   โรคของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง   3 (3-0-9)
    3108725   การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศผู้   2 (2-0-6)
    3108726   การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศเมีย   2 (2-0-6)
    3108727   รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว   2 (2-0-6)
    3108728   รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์   2 (2-0-6)
    3108729   คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตวั์เลี้ยงเป็นเพื่อน   2 (0-6-2) 
    3108731   ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 1   3 (0-9-3) 
    3108732   ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 2    3 (0-9-3) 
    แผน ก แบบ ก 1
  รหัส ชื่อวิชา   จำนวน
  3108816 วิทยานิพนธ์   36 หน่วยกิต
    แผน ก แบบ ก 2
  รหัส ชื่อวิชา   จำนวน
  3108813 วิทยานิพนธ์   18 หน่วยกิต


4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

    โครงสร้างหลักสูตร
     แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2   
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 72 48 72   หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - - 12 24   หน่วยกิต
     - รายวิชาบังคับ - - 2 11   หน่วยกิต
     - รายวิชาเลือก - - 10 13   หน่วยกิต
   จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ - 72 36 48   หน่วยกิต
    รายวิชาบังคับ
    แบบ 2.1 (2 หน่วยกิต) - แบบ 2.2 (11 หน่วยกิต)
    รหัส ชื่อวิชา     หน่วยกิต  
    3108723   ปฏิบัติการทางคลินิกวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2 (1-3-4)
    3108701   วิธีวิทยาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์   2 (2-0-6)
    3108725   ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สัตว์   2 (1-3-4)
    3108726   สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2 (1-3-4)
    3108722   โรคของระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง   3 (3-0-9)
    3108723   ปฏิบัติการทางคลินิกวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2 (1-3-4)

 

  รายวิชาเลือก
  แบบ 2.1 (10 หน่วยกิต) - 2.2 (13 หน่วยกิต)
  3108704   สัมมนาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2(1-3-4)
  3108722   โรคระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง   3(3-0-9)
  3103704   อณูและเซลล์พันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์   3(3-0-9)
  3105700   ชีววิทยาระดับโมเลกุลประยุกต์   3(3-0-9)
  3106700   มโนทัศน์ใหม่ทางด้านศัลยกรรม   2(1-3-4)
  3106701   วิสัญญีวิทยาเปรียบเทียบ   3(2-3-7)
  3108701   สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ขั้นสูง   2(2-0-6)
  3108703   วิธีปฏิบัติการทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   1(1-0-3)
  3108710   ปัญหาพิเศษทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์   2(1-3-4)
  3108714   เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงด้านการสืบพันธุ์ในสัตว์   3(3-0-9)
  3108724   การจัดการสุขภาพในฟาร์มปศุสัตว์   3(3-0-9)
  3108725   การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศผู้   2(2-0-6)
  3108726   การสืบพันธุ์และความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเพศเมีย   2(2-0-6)
  3108727   รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในสุนัขและแมว   2(2-0-6)
  3108728   รูปแบบและการจัดการการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์   2(2-0-6)
  3108729   คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน   2(0-6-2)
  3108730   คลินิกความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในปศุสัตว์   2(0-6-2)
  3108731   ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 1   3(0-12-0)
  3108732   ศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 2   3(0-12-0)

 

  วิทยานิพนธ์
  รหัส   แบบ   จำนวนหน่วยกิต
  3108828   1.1 วิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต
  3108830   1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
  3108826   2.1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  3108828   2.2 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

 

งานวิจัย

งานวิจัย

งานบริการ

งานบริการ

ข่าวสารและกิจกรรม

26ม.ค. 2566
ใหม่

ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

แสดงความยินดี
11พ.ย. 2565
ใหม่

ร่วมแสดงความยินดี

ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.มงคล  เตชะกำพุ น.สพ.ปรีชาพล  เตชะเมธีกุล Mr.congbang Ngo น.สพ.จักรวรรดิ  ร่วมพัฒนา
17ต.ค. 2565
ใหม่

ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์

แสดงความยินดี
29ก.ย. 2565
ใหม่

ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์

แสดงความยินดี

ที่ตั้ง

ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network