การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

          "หน่วยชันสูตรโรคสัตว์"  เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้บริการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้บริการชันสูตรโรคทางสัตวแพทย์ทั้งในสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังทำงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ และมีความร่วมมือกับคณาจารย์จากหลากหลายภาควิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ อีกด้วย งานบริการของหน่วยชันสูตรโรคสัตว์มีขอบข่ายงานครอบคลุม งานโลหิตวิทยาและเคมีคลินิก งานแบคทีเรียวิทยา งานไวรัสวิทยา งานซีรั่มวิทยา และงานอณูชีววิทยา  

         ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าด้านวิทยาการชันสูตรโรคสัตว์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ประกอบกับการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  หน่วยชันสูตรโรคสัตว์เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงพยายามพัฒนาการให้บริการของหน่วยฯ ได้แก่การขยายขอบข่ายงานตรวจวินิจฉัยให้ครอบคลุมมากขึ้น พัฒนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาคุณภาพงานตรวจให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ต่อไป

บุคลากร

ผศ.น.สพ.ดร.สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

หัวหน้าหน่วย

อีเมล : Sawang.K@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9618

น.สพ.รชฎ ตันติเลิศเจริญ 

นายสัตวแพทย์
รชฎ ตันติเลิศเจริญ

สัตวแพทย์

อีเมล : Rachod.T@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9601

สพ.ญ.นภวัลย์ บรรพพงศ์

สัตวแพทย์หญิง
นภวัลย์ บรรพพงศ์

สัตวแพทย์

อีเมล : Napawan.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9565

สพ.ญ.สุภณัฐ  บุญญาภิสิทธิ์โสภา

สัตวแพทย์หญิง
สุภณัฐ บุญญาภิสิทธิ์โสภา

สัตวแพทย์

อีเมล : Supanat.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9602

พอจิต ชูใจ

นาง
พอจิต ชูใจ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (งานไวรัสวิทยา)

อีเมล : Porjit.C@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9568

ผุสดี มาคุ้ม

นาง
ผุสดี มาคุ้ม

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (งานซีรัมวิทยา)

อีเมล : Pussadee.M@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9567

วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ 

นาง
วันเพ็ญ อดุลยานุภาพ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (งานโลหิตวิทยา)

อีเมล : Wanpen.Ad@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9730

เกษร เอี่ยมละออ 

นาง
เกษร เอี่ยมละออ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานโลหิตวิทยา)

อีเมล : Keisorn.A@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9723

กฤษณ์ หัสเขตร์ 

นาย
กฤษณ์ หัสเขตร์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานโลหิตวิทยา)

อีเมล : Khrid.H@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9724

พงษ์ไทย บุญคำ

นาย
พงษ์ไทย บุญคำ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานแบคทีเรียวิทยา)

อีเมล : Pongthat.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9605

นันทิยา เอี่ยมประภาศ 

นางสาว
นันทิยา เอี่ยมประภาศ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานอณูชีววิทยา)

อีเมล : Nanthiya.i@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9566

ธันยาภัทร์ พัฒน์สินศิริ 

นางสาว
ธันยาภัทร์ พัฒน์สินศิริ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

อีเมล : Thunyapat.P@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9604

จีรภรณ์ สุขชูศรี 

นางสาว
จีรภรณ์ สุขชูศรี

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

อีเมล : Jerapon.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9795

ศศิกานต์ สินโทต้อม 

นางสาว
ศศิกานต์ สินโทต้อม

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

อีเมล : Sasikarn.S@chula.ac.th

เบอร์โทร : 0-2218-9606

งานอณูชีววิทยา

งานตรวจวินิจฉัยที่ให้บริการ

รายการตรวจ วิธีการตรวจ

ราคาต่อตัวอย่าง

(บาท)

ระยะเวลาตอบผล

(วัน)

  สุกร

  African swine fever virus (ASFV)

      -  1-4 ตัวอย่าง

      -  5-9 ตัวอย่าง

      -  10-14 ตัวอย่าง

      -  15 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

 

800

700

650

600

 

2

2

2

2

  Classical swine fever virus (CSFV) qRT-PCR 1,000 3

  Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome  virus (PRRSV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

1,350

1,000

800

 

3

3

3

  Highly pathogenic-Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus (HP-PRRSV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

 

1,350

1,000

800

 

3

3

3

  Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) + Porcine Delta Corona Virus (PDCoV) (Duplex)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

 

1,500

1,000

800

 

3

3

3

  Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

1,500

1,000

800

 

3

3

3

  Swine Influenza Virus (SIV)

      -  1-2 ตัวอย่าง

      -  3-9 ตัวอย่าง

      -  10 ตัวอย่างขึ้นไป

qRT-PCR

 

 

 

 

1,500

1,000

800

 

3

3

3

  Porcine circovirus type 2 and type 3 (Duplex) qPCR 1,000 3
  Porcine circovirus type 2 (PCV2) qPCR 850 3
  Porcine circovirus type 3 (PCV3) qPCR 850 3
  Porcine parvovirus (PPV) qPCR 1,000 3

กิจกรรม

ที่ตั้ง

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง ชั้น 14 อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network