เกี่ยวกับเรา

 CUVET Enterprise

กรรมการบริษัท

ประธานกรรรมการผู้จัดการ

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สันนิภา สุรทัตต์

ประธานกรรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Sanipa.S@chula.ac.th

กรรมการผู้จัดการ

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.
ณุวีร์ ประภัสระกูล

กรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Nuvee.P@chula.ac.th

กรรมการผู้จัดการ

อาจารย์ ดร.
ธีระพงษ์ ยะทา

กรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Teerapong.Y@chula.ac.th

กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.
นัทธี อ่ำอินทร์

กรรมการ

อีเมล : Nutthee.A@chula.ac.th

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.
สมพร เตชะงามสุวรรณ

กรรมการ

อีเมล : Somporn.T@chula.ac.th

กรรมการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.
มรกต นันทไพฑูรย์

กรรมการ

อีเมล : morakot.n@chula.ac.th

กรรมการ

น.สพ.
วิศุทธิ์ สุขภัทราพิรมย์

กรรมการ

อีเมล : cuvet.enterprise@gmail.com

กรรมการ

น.สพ. ดร.
กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร

กรรมการ

อีเมล : veterinary.wu@email.ac.th

กรรมการ

น.สพ.
ธนันต์ ลีละยูวะ

กรรมการ

อีเมล : cuvet.enterprise@gmail.com

กรรมการ

สพ.ญ
กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล

กรรมการ

อีเมล : info@thonglorpet.com

กรรมการ

นางสาว
สุนทรี ศรีวานิชภูมิ

กรรมการ

อีเมล : 88@khaisook.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เสโนเวท เอไอ จำกัด

บริษัท เสโนเวท เอไอ จำกัด (Senovate AI) Start Up ภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิท.......

Cuvet Best Model

ในการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ต้องอาศัยอวัยวะจริงของส.......

GastroRobot

ทีม GastroRobot จากบริษัท นาโนเนสท์ (NanoNest) จำกัด 

บริษัท วีบีซี จำกัด จำกัด

บริษัท วีบีซี จำกัด จำกัด อีกหนึ่งบริษัท สปินออฟ จากคณะสัตวแพทยศาสตร.......

บริษัท นาอีฟ อินโนว่า จำกัด

บริษัท นาอีฟ อินโนว่า จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสปินออฟจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดบริการรับผลิตสินค้าสำหรับสัต.......

ทีมบริษัท ไบโอ อิงค์ จำกัด

ทีมบริษัท ไบโอ อิงค์ จำกัด โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านเซลล์และภูมิคุ้มกันโดมมีการพัฒนาโมเลกุล สารออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์พิเศษและการพัฒน.......

ทีม บริษัท อะควา อินโนแวค จำกัด

ทีม บริษัท อะควา อินโนแวค จำกัด โดยช่วยพัฒนา วัคซีนสัตว์น้ำ ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ทีม บริษัท วีมาร์ค เวนเจอร์ จำกัด

ทีม บริษัท วีมาร์ค เวนเจอร์ จำกัด โดยนำความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยนวัตกรรมใหม่โดยทีมผู้เชียวชาญสัตวแพทย์สัตว์น้ำและทีมงานศูนย์วิจัยโรคสัตว์น.......

ที่ตั้ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 60 ปี ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Social Network