ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์

ประวัติห้องสมุดฯ

พ.ศ. 2477       พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งแผนกอิสระชื่อ  แผนกสัตวแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2478       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มมีนิสิตเตรียมสัตวแพทย์
พ.ศ. 2481       ศาสตราจารย์ พันโท หลวงชัย อัศวรักษ์ รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาอิสระสัตวแพทยศาสตร์ และได้มี “ห้องสมุด”   ซึ่งเป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์
พ.ศ. 2482       แผนกวิชาสัตวแพทย์ได้จ้างอาจารย์ชาวอังกฤษ 2ท่าน คือ Dr.R.P.Jones และ Dr.Winther ซึ่งอาจารย์ทั้งสอง ได้มีส่วนสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุด โดยได้บริจาคหนังสือส่วนตัวด้านสัตวแพทย์หลายเล่ม
พ.ศ. 2495       ห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่ตึกเก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ถนนสนามม้า หรือถนนอังรีดูนังต์ในปัจจุบัน
พ.ศ. 2499       ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 รูปตัวยู
พ.ศ. 2514       ห้องสมุดย้ายมาอยู่ชั้น 2 ของตึกหัวโต หรือ อาคารชัยอัศวรักษ์
พ.ศ. 2515       ศาสตราจารย์ ดร.อายุส  พิชัยชาญณรงค์ เป็นคณบดี ได้มอบหมายให้ รศ.ระบิล  รัตนพานี (เลขานุการคณะฯ) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด
พ.ศ. 2517       รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์  พุ่มวิเศษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากเป็นผู้สนใจกิจกรรมห้องสมุด จึงได้ทำการปรับปรุงกิจการห้องสมุดคณะฯ เช่น จากระบบดิวอี้ เป็นระบบ CUV  เปลี่ยนระบบการยืม-คืน จัดทำข่าวห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ และขอเปลี่ยนชื่อ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์
พ.ศ. 2523       นางสาวเปล่งศรี  อิงคนินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องสมุดฯ
พ.ศ. 2540       ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ ได้ย้ายจากชั้น 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ มาอยู่ชั้น 9 อาคาร 60 ปีสัตวแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2556       นางการุณ  เสนชู  ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องสมุดฯ   

     ปัจจุบันห้องสมุดฯ มีพื้นทีให้บริการทั้งหมด 1,200 ตารางเมตร
ให้บริการแก่คณาจารย์ นิสิต บุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก จากทุกสถาบัน

ปณิธาน

     สารสนเทศที่ท่านต้องการเราจะจัดหาให้ท่านอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

พันธกิจ

     1. จัดหารวบรวมและพัฒนาสารสนเทศทางการสัตว์ ตามหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์
     2. บริหารจัดการและวิเคราะห์สารสนเทศทางการสัตว์ เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย สำหรับอาจารย์ นิสิต บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ บุคคลภายนอก และผู้สนใจ
     3. ให้บริการหลากหลายวิธีการ เพื่อให้อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก
         เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้านการสัตว์ได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

เกียรติประวัติและความสำเร็จ

พ.ศ. 2542       ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นห้องสมุดเฉพาะดีเด่น
พ.ศ. 2547       ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดทำงานวิจัย
                      เรื่อง การรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยกุ้งทะเลของประเทศไทย
พ.ศ. 2548       ได้รับการสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดทำงานวิจัย
                      เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยกุ้งแห่งชาติ
พ.ศ. 2550       ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดทำงานวิจัย เรื่อง การรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย
พ.ศ. 2552       ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ให้เป็น 1 ใน 6 หน่วยงานนำร่อง ในโครงการ “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน”(Research Indexing Hub) ระดับประเทศ

ทามไลน์ประวัติคณะ

บุคลากร

นาย
กฤษณะ พันธุ์จินดา

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

อีเมล : kritsana.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02 2189738

นาง
เครือวัลย์ พรมงาม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

อีเมล : Kourwan.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02 2189556

นาง
บุญพิสุทธิ์ พรมนิ่ม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล : Boonpisut.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02 2189558

นาง
จรรยา เพ็ชรคงทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

อีเมล : Junya.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02 2189557

นางสาว
หทัยชนก บุญธรรมโชติ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

อีเมล : Hathaichanok.B@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02 2189554

นางสาว
กาญจนา ประจุลฬา

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

อีเมล : Kanjana.pr@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02 2189554

จองห้องประชุม (สำหรับนิสิตคณะสัตวฯ เท่านั้น)

 1. ใช้แอปพลิเคชั่น CU NEX 
           - ระบบ iOS   มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip
           - ระบบ Android  มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip
 1. อาจารย์ และบุคลากรคณะฯ สามารถจองห้องฯ ผ่านระบบจองห้องประชุมของหน่วยสารบรรณฯ
 2. ห้องประชุมแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง
          - ฝั่งหนังสือ จำนวน 6 ห้อง ดังนี้ ห้อง 927, 928, 92, 930, 931, 932

                                   

          - ฝั่งวารสาร จำนวน 4 ห้อง ดังนี้ ห้อง 905, 906, 907, 908

                                      

 1. จำนวนผู้ใช้ 4 คนขึ้นไป / ห้อง
 2. จองแล้วไม่ใช้สิทธิ์ 3 ครั้ง ใน 3 เดือน โดนตัดสิทธิ์การจองห้องประชุมเป็นเวลา 30 วัน
 3. วิธีการจองห้องประชุม และระเบียบการจองห้องประชุม CU NEX  มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip

บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

 1. เตรียมไฟล์วิทยานิพนธ์เป็นรูปแบบ PDF file.

 2. ส่งตรวจได้ทาง E-Mail : Hathaichanok.b@chula.ac.th

 3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งไฟล์ผลการตรวจสอบกลับคืนไปยัง E-Mail ผู้ใช้บริการ

 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น

               

           

ห้องละหมาด

เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดที่นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจตามเวลากำหนด โดยได้จัดเตรียมห้องละหมาด และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการละหมาด เช่น ห้องชำระล้างร่างกาย พรมละหมาด พร้อมให้บริการตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ

 

                                           

บริการเครื่องพิมพ์ (Printing)

บริการเครื่องพิมพ์ (Printing) ใช้บริการด้วยตัวเอง (Self Service)

ใช้แอปพลิเคชั่น : Double A FastPrint

  - ระบบ iOS   มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip

  - ระบบ Android  มี Icon ดุ๊กดิ๊ก คำว่า "Click" มั้ยครับ หาที่ไหนครับ - Pantip

ให้บริการที่ชั้น 1 โถงใต้ตึกอาคาร 60 ปี และ ชั้น 9 ห้องสมุดฯ

     

ข่าวห้องสมุด

สภาพความเป็นไปจากโรคระบาดติดต่อรุนแรงน่าสะพรึงกลัวของสุกร (swine highly epizootic and dreadful disease) จนกลายเป็น
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในประเทศไทย

ข่าวห้องสมุด

ห้องสมุดสัตวแพทย์อื่นๆ

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  : https://vet.ku.ac.th/vv2018/

  : https://fvm.kku.ac.th/th

  : https://vs.mahidol.ac.th/th/

  : https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/

  : http://www.vet.mut.ac.th/main/

  : http://vet.msu.ac.th/

  : https://vet.rmutto.ac.th/

  : https://vet.rmutsv.ac.th/main/th

  : https://www.western.ac.th/pages/vs

  : http://www.vet.psu.ac.th/

กิจกรรม

14พ.ย. 2565

ห้องสมุดฯ เปิดให้บริการในช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2565

ถ้าใส่คำอธิบายจะโผล่มาด้านหน้าแบบนี้เลยคะ 

ที่ตั้ง

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Social Network