กลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม P6

นางสาว
สุคนธา ทองบริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและนวัตกรรม P6

อีเมล : sukhontha.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189793

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

นางสาว
สุทินา ศิรประภาพงศ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

อีเมล : suthina.s@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189440

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาว
ลาวัลย์ จรรยากูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อีเมล : lawan.j@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189676

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (P6)

นาย
กฤษณะ พันธุ์จินดา

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (P6)

อีเมล : kritsana.p@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189738

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาว
จันทร์เพ็ญ ถึงพุ่ม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อีเมล : junpen.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189719

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

นางสาว
ภาดา โตจุฬา

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

อีเมล : pada.t@chula.ac.th

เบอร์โทร : 02-2189772